Tentoonstellingsreglement

Tentoonstellingsreglement  TENSTOONSTELLINGSREGLEMENT (UITTREKSEL)

 1. De tentoonstellingen wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.).
 2. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
 3. De tentoonstelling zal worden gehouden op zaterdag 4 en zondag 5 maart 2023  in het MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.
 4. Naar waarheid ingevulde inschrijvingen dienen uiterlijk op 19 februari 2023 te zijn ontvangen en betaald via de aangegeven inschrijfmogelijkheid. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving eerder worden gesloten, want VOL=VOL. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstellingen, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
 5. Programma’s en inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te worden overgeschreven in het NHSB.
 6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom. Indien dit een buitenlandse exposant betreft dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. Alle correspondentie gaat via e-mail. Wil u de correspondentie via gewone post ontvangen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij het secretariaat (secretariaat@martinidogshow.nl). Honden met een buitenlands stamboomnummer kunnen nooit ingeschreven worden op een Nederlands adres.
 7. Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen. Inschrijven zonder directe betaling is niet mogelijk.
 8. Online inschrijven staat gelijk aan ondertekenen en is daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
 9. Alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moeten middels het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of middels titerbepaling (met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort).
 10. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. De gepubliceerde keurmeesterslijst is onder voorbehoud van wijzigingen.
 11. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling, de partners en ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
 12. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 13. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend in het Europees Hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.
 14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond. Geboren in welk land dan ook, NIET AAN DE OREN EN/OF STAART IS GECOUPEERD. 
 15. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 16. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is: 1. Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt. (CAC-CACIB niet mogelijk) 2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk). 3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). 4.Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt. 5. Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. 6. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 7. Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschaptitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 8. Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). Speciale klassen: Koppel: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen. Fokkerijgroep: een groep van minimaal 3 en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan de fokker dezelfde is (zelfde kennelnaam). De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.
 17. De honden kunnen vanaf 07:30 uur het tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht.
 18. De keuringen beginnen om 09:30 uur. De keuringen in de erering beginnen om ca. 15:00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.
 19. De tentoonstelling is voor exposanten/honden geopend van 07:30 uur tot ca. 18:00 uur. Bezoekers die meekomen met de te exposeren honden kunnen binnen via de hondeningang. 
 20. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 08.00 tot ca. 17:00 uur.
 21. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 22. Artikel VI.17 Kynologisch reglement
  Het is verboden op exposities of wedstrijden ”parforce banden”, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken. Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
 23. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.
 24. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door de organisatie  te bepalen vergoeding.
 25. Het verhandelen van honden in en rond het tentoonstellingsgebouw is verboden. Dit geldt zowel voor ingeschreven honden als voor “niet voor keuring ingeschreven honden” en/of bezoekershonden.
 26. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.
 27. Wanneer door overmacht en/of in het belang van de honden, de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen (volledige) restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organisatie acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 28. Alle genoemde bedragen zijn netto, tenzij anders vermeld.
 29. Onbekendheid met de regels kan nooit aangevoerd worden als reden tot terugtrekking. De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van de termijn van inschrijven en betalen. De tarieven kunt u vinden op onze website. 

Wij werken met een online inschrijfmodule. Mocht het onmogelijk voor u zijn op deze manier in te schrijven, neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met het secretariaat. Zij zoeken samen met u dan naar een mogelijkheid om toch in te schrijven en te betalen.