Tentoonstellingsreglement

Tentoonstellingsreglement  TENSTOONSTELLINGSREGLEMENT (UITTREKSEL)

1. De tentoonstellingen worden gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.

2. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.

3. De tentoonstellingen zullen worden gehouden op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 in het MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.

4. Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 10 februari 2020 op het formulier aangegeven adres ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.

5. Programma’s, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het de organisatie Secr. Martinidogshow, Postbus 3, NL – 9640 AA Veendam, 06 19933698 (na 18:00 uur), Email: secretariaat@martinidogshow.nl. Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.

6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs. In het geval u niet met iDeal betaalt en het geld zelf overmaakt, dient het inschrijfgeld binnen 5 dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn. Is dit niet het geval, dan komt er € 15,– per inschrijving bij.

7. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

8. Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.

9. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden terug getrokken en/of gewisseld en blijft de betalingsverplichting te allen tijde van kracht.

10. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.

11. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.

12. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, (reguliere vaccinaties) waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland moeten ook een geldige rabiës enting hebben en dit aan kunnen tonen middels het Europees hondenpaspoort.

13. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men middels het inentingsboekje / Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is geënt.

14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten niet deelnemen.

15. Niet toegelaten worden:  1. Honden met een oor- of huidaandoening. 2. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.

16. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is:  1. Jongste puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt(CAC-CACIB niet mogelijk). 2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk). 3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). 4. Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt. 5. Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. 6. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 7. Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en  een Nationale of Internationale kampioenschap titel heb ben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDHkampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.
8. Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). Collectieve klas: Koppelklas: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. Voor de koppelklas geldt dat de honden ook ingeschreven moeten zijn ingeschreven in één van de andere klassen. Fokkerijklas: minimum drie en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijs in diens eigendom. Voor alle collectieve klassen geldt dat de honden ook ingeschreven moeten zijn ingeschreven in één van de andere klassen.

17. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier en het programma is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Betaling op de show is niet mogelijk. Bij eventuele dispensatie op deze regel wordt altijd een bedrag van € 15,00 per hond extra in rekening gebracht. Dispensatie dient vooraf, met opgave van redenen, te worden aangevraagd en te zijn verkregen.

18. Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.

19. De honden kunnen vanaf 7.30 uur het tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht.

20. De keuringen beginnen om 09.30 uur. De keuringen der ereprijzen beginnen om ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.

21. De tentoonstelling is geopend van 8.00 uur tot ca. 18.00 uur. 

22. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

23. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

24. Artikel VI.17 Kynologisch reglement 24.1 Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken. 24.2 Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.

25. Prijzen: Bij het behalen van een kwalificatie wordt een herinnering beschikbaar gesteld. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.

26. Op de tentoonstelling zal geen benching aanwezig zijn.

27. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. Informatie m.b.t standruimte: www.martinidogshow.nl en stands@martinidogshow.nl

28. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie

29. Bij een keurmeester wissel na de door de organisatie van de Martinidogshow bepaalde sluiting van de inschrijfdatum, heeft de exposant recht op restitutie van het door hem/haar betaalde inschrijfgeld minus administratiekosten (€ 10,00).