Algemene voorwaarden standhouders 2025

 1. Onder organisatie wordt verstaan het bestuur van de Stichting Hondensport Kynonoord, statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer S 018040.
 2. Inschrijving voor stands dient te geschieden door inzending van het aanmeldingsformulier.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal van- of schade aan stands en goederen in het Martiniplaza. In de nacht voor de tentoonstelling is in de hallen bewaking aanwezig.
 4. Het aanwijzen van de plaats van de stand wordt gedaan door de organisatie, zo mogelijk in overleg met de standhouder.
 5. De organisatie kan besluiten voor bepaalde goederen of producten een limiet te stellen aan het aantal standhouders.
 6. Bij opgave van de grootte van de stand dient rekening gehouden te worden met eventuele uitbouw en/of het plaatsen van rekken, voor of naast de stand. Deze behoren tot de stand en moeten binnen de gereserveerde standruimte vallen.
 7. Het uitgeven van reclamemateriaal is alleen toegestaan in de gereserveerde standruimte. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen van vlaggen, reclameborden, spandoeken en ander promotiemateriaal. Verzoeken om buiten de standruimte reclame te voeren, dienen schriftelijk te worden gedaan bij de organisatie.
 8. Na aanmelding ontvangt de standhouder van de organisatie een bericht van ontvangst met bevestiging van het gevraagde oppervlak. Reservering van ruimte geschiedt op volgorde van binnenkomst en zolang erbinnen door de organisatie gedachte ruimte voor standhouders nog plaats aanwezig is.
 9. Door het inzenden van het reserveringsformulier verplicht de standhouder zich de verschuldigde kosten te betalen. Voor het verschuldigde bedrag zendt de organisatie u een factuur. Deze factuur dient uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.
 10. Annulering van de gereserveerde standruimte is alleen schriftelijk mogelijk.
  1. Bij annulering tot 3 weken voor de tentoonstelling brengen wij u 50% van het oorspronkelijk bedrag in rekening.
  2. Bij annulering tussen 3 weken en 1 dag voor de tentoonstelling bent u 75% van het factuurbedrag verschuldigd.
  3. Bij het niet verschijnen wordt 100% van het te factureren bedrag in rekening gebracht.
 11. Er worden maximaal twee niet ingeschreven honden per standhouder toegelaten. U ontvangt voor deze honden na aanmelding een entreebewijs. U dient een geldig vaccinatiebewijs voor deze hond(en) mee te nemen.
 12. Entreebewijzen, plattegrond en routebeschrijving worden u toegezonden, indien u aan uw betalings- en eventuele andere verplichtingen heeft voldaan.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor uw stand te weigeren, indien de presentatie en/of de verkochte c.q. gepresenteerde materialen en/of diensten niet overeenkomen met de doelstellingen van de Stichting Hondensport Kynonoord en/of de Noorder Kynologen Club.
 14. De organisatie behoudt zich het recht voor, indien dat voor een goed verloop van de tentoonstelling nodig wordt geacht, nadere regels voor standhouders te stellen. U dient deze regels strikt in acht te nemen.
 15. Facturen dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de show te zijn voldaan. Facturen, mits anders afgesproken,  die niet voldaan zijn bij aanvang van de show wordt een toeslag van 20% berekend.
 16. Voor parkeren binnen de witte hekken van de Martiniplaza is schriftelijke toestemming van de organisatie nodig. Organisatie houdt zich het recht voor om hier een vergoeding voor te vragen.